СЪОБЩЕНИЕ

„АРСТ“ ООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМНА ПРОЦЕДУРА  BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД  500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 22.10. 2021 г. „АРСТ” ООД стана бенефициент и стартира изпълнението на проект по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4914-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  по процедура  BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал фирмата, реализирала оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работните места в предприятието.

Това ще бъде постигнато чрез получената безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000 лв., от които 50 000 лв. от ЕФРР и 0  лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност на изпълнение 3 месеца – от 22.10. 2021 г. до 22.01.2022 г.