Сертификат

Политика по качество

АРСТ ООД вярва, че фундамент за всяка организация е нейната заинтересованост,отношение и отговорност в изграждането и поддържането на Система за управление на качеството (СУК).

За по-добра ефективност на всички процеси в дружеството,от 2015 год. ние сме сертифицирани по международния стандарт ISO 9001:2015.Стандарта ни дава насоки да се придържаме все по-категорично към високото качество на производство и услуги от неръждаема стомана,също така и удовлетворяване на потребностите на заинтересованите страни.

Нашите основни принципи за управление на качеството са:

  • Ориентиране към клиента – стремим се непрекъснато да подобряваме ефективността на системата за управление на качество,с цел да покрием високите изисквания на нашите клиенти,за техните настоящи и бъдещи потребности;
  • Ръководство – активното участие на ръководството,създава единство на целите и ориентацията на дружеството.Определя задачите на политиката по качество,като полага необходимите усилия,тя да бъде приета,осъзната и прилагана на всички организационни нива;
  • Рискове и възможности – определят се от ръководството на фирмата, на база анализ на вътрешни и външни обстоятелства на средата, потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
  • Ангажираност на персонала – всеки наш служител е отговорен за качеството на своята работа,в границите на своята компетентност.В този смисъл, е задължен да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред, за всяко констатирано несъответствие по изискванията на СУК;
  • Процесен подход – определят се всички процеси за постигане целите на дружеството,планиране на дейностите,изпъленине и измерване на процесите,анализ,коригиращи действия;
  • Взаимоотношения с доставчици – от изключителна важностза за нас ,са правилните и коректни взаимоотношения с доставчиците.Процесите,които са свързани с качеството за доставка на материали,тяхното проследяване,отчитане на дефекти,кантарни разлики,коректен сертификат за качество,който е задължителна част за всички материали и изделия,които поддържаме на склад;
  • Непрекъснато подобряване на качеството – нашият стермеж е дългосрочно осигуряване на висока конкурентноспособност,чрез постоянно предоставяне на материали от неръждаема стомана и услуги,отговарящи на изисванията на клиентите и приложимите изисквания на нормативните документи.

Ръководството на АРСТ ООД потвърждава своята отговорност и ангажираност по отношение  разработване,внедряване и прилагане на Система за управление на качеството (СУК).Освен това се ангажира периодично да оценява съотвествието на системата с изискванията на стандарта ISO 9001:2015,за установяване на нейното ефикасно функциониране и предприемане на коригиращи действия за подобряване и`.